Varasiyar at the Bathing Ghat (Preeti Dhata), 2009 – Artisera